Yuliya Zhukovskaya

Yuliya Zhukovskaya

Birth date: 11.03.1999
Sport title: World-class athlete
Achievements:
2016 IWF YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS.