Yevgeniy Lomanov

Yevgeniy Lomanov

Birth date: 11.08.1999
Sport title: Master of Sports
Achievements:
2016 IWF YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS bronze medalist.